Όλες οι παραγελλίες εξωτερικού θα αποσταλλούν μετά τις 30 Αυγoύστου.